22 stycznia, 2017 roku Niedziela
  • Godzina
Udostępnianie informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez: 


- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, 
- udostępnianie na wniosek zainteresowanego, 
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez stanowiska (terminale) informacyjne (np. infomaty). 

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt:
tel. (0-22) 262 48 54; (022) 262 48 58 
faks: (0-22) 262 48 61
e-mail: info@knf.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa 


Udostępnianie informacji na wniosek
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe wnioskodawcę zawiadamia się w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące. 

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie składa pisemnego wniosku. 

Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji publicznej w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej, tzn. wymagającej przetworzenia informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, informacja taka udzielana jest tylko w takim w zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. 

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji stronie przysługuje odwołanie, które rozpoznaje się w terminie 14 dni. 

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie albo wydruk lub przesłanie albo przeniesienie na powszechnie stosowany nośnik informacji. 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

Pliki do pobrania:

Formularz wniosku o udostepnienie informacji publicznej

Podmiot udostępniający: KNF
Informację wytworzył: Monika Bogatko
Informację wprowadził: Monika Bogatko
Data wytworzenia: 2005-12-12
Data publikacji: 2005-12-12
Data ostatniej zmiany: 2009-08-05
Liczba odsłon:

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii Więcej informacji w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie