22 stycznia, 2017 roku Niedziela
  • Godzina
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Urząd Komisji rozpatruje sprawy wynikające z zadań nałożonych na Komisję Nadzoru Finansowego. 

Miejsce składania wniosków: 
Biuro Podawcze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
Plac Powstańców Warszawy 1
tel. (0-22) 262 54 71 
Biuro Podawcze czynne jest w godz. 8.15-16.30

Wnioski są rozpatrywane przez departamenty zgodnie z ich kompetencjami, a następnie trafiają pod obrady Komisji Nadzoru Finansowego, która podejmuje stosowne uchwały, w tym wydaje decyzje administracyjne i postanowienia.

Uchwały w imieniu Komisji podpisuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego.

Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego oraz pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych.

Do postępowania Komisji i przed Komisją stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Do decyzji Komisji  stosuje się odpowiednio przepisy art. 127 & 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Podania powinny spełniać wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46), a w szczególności art. 63 § 2 Kpa, którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom w przepisach szczególnych." co oznacza, że podania powinny zawierać co najmniej wskazanie: 
- osoby (imienia i nazwiska), od której podanie pochodzi, 
- adresu (ulicy, nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, miejscowości) tej osoby, 
- przedmiotu sprawy, której podanie dotyczy. 
 
Skargi i wnioski mogą być składane w jednej z następujących form:

- na adres: 
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Plac Powstańców Warszawy 1
  skr. poczt. 419
  00-950 Warszawa

- przesłane faksem (tylko wnioski)
- osobiste pozostawienie pisma w Biurze Podawczym Urzędu
- ustnie do protokołu
- pocztą elektroniczną
elektroniczną skrzynkę podawczą

Skargi i wnioski dotyczących funkcjonowania KNF, niewłaściwego potraktowania w urzędzie KNF należy wysyłać na adres: knf@knf.gov.pl

Skargi na działalność Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przyjmuje osobiście wyznaczony przez Przewodniczącego KNF Koordynator ds. kontroli wewnętrznej w Wieloosobowym Samodzielnym Stanowisku do spraw Kontroli Wewnętrznej
w każdą środę w godz. od 8.30 do 18.00 w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1.
W tym celu należy umówić się na spotkanie telefonicznie: Tomasz Marzec nr tel.: 22 262 51 77.

Uwaga: nie udziela się odpowiedzi na skargi anonimowe.


Podmiot udostępniający: UKNF
Informację wytworzył: Monika Bogatko
Informację wprowadził: Joanna Czarnecka
Data wytworzenia: 2007-11-30
Data publikacji: 2007-07-11
Data ostatniej zmiany: 2016-11-15
Liczba odsłon:

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii Więcej informacji w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie