22 stycznia, 2017 roku Niedziela
  • Godzina
Udostępnianie informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez: 


- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, 
- udostępnianie na wniosek zainteresowanego, 
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez stanowiska (terminale) informacyjne (np. infomaty). 

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt:
tel. (0-22) 262 48 54; (022) 262 48 58 
faks: (0-22) 262 48 61
e-mail: knf@knf.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa 


Udostępnianie informacji na wniosek
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe wnioskodawcę zawiadamia się w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące. 

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie składa pisemnego wniosku. 

Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji publicznej w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej, tzn. wymagającej przetworzenia informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, informacja taka udzielana jest tylko w takim w zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. 

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na:
- ochronę informacji niejwanych,
- ochronę innych tajemnic ustwowo chronionych,
- prywatność osoby fizycznej,
- tajemnicę przedsiębiorcy,
- brak szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu informacji publicznej przetworzonej.
Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji stronie przysługuje odwołanie, które rozpoznaje się w terminie 14 dni. 

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie albo wydruk lub przesłanie albo przeniesienie na powszechnie stosowany nośnik informacji. 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

Pliki do pobrania:

Formularz wniosku o udostepnienie informacji publicznej

Podmiot udostępniający: KNF
Informację wytworzył: Monika Bogatko
Informację wprowadził: Monika Bogatko
Data wytworzenia: 2005-12-12
Data publikacji: 2005-12-12
Data ostatniej zmiany: 2014-06-23
Liczba odsłon:

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii Więcej informacji w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie