22 stycznia, 2017 roku Niedziela
  • Godzina
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

  • Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Komisji Nadzoru Finansowego (www.bip.knf.gov.pl), a także na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) jest bezpłatne. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje udostępnione w serwisie BIP oraz serwisie internetowym KNF jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia poprzez wskazanie strony internetowej, z której informacje zostały pozyskane.


  • Tryb dostępu do informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:
1) udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
2) udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. W takim przypadku zasady i warunki ponownego ich wykorzystania określane są indywidualnie.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

KNF rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:
1) przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
2) przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
3) odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu KNF rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ.

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej następuje w drodze decyzji w przypadku gdy:
- dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, lub w przepisach odrębnych ustaw;
- ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim;
- wniosek wiąże się z opracowaniem, w szczególności przetworzeniem informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania oraz dostarczenia z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 23g ust. 8 i 9 udip). Od wydanej decyzji, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej, stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ. Odowłanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego.

  • Zasady obliczania wysokości opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Przy obliczaniu wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, brane są pod uwagę w szczególności:
• materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
• należności związane z doręczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.


Podmiot udostępniający: KNF
Informację wytworzył: Joanna Czarnecka
Informację wprowadził: Joanna Czarnecka
Data wytworzenia: 2014-06-23
Data publikacji: 2014-06-23
Data ostatniej zmiany: 2014-06-23
Liczba odsłon:

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii Więcej informacji w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie