22 stycznia, 2017 roku Niedziela
  • Godzina
Rejestry prowadzone przez KNF

 
Nazwa rejestruRejestr Usług Płatniczych
Opis i podstawa prawna:Rejestr usług płatniczych zawiera:
1) numer wpisu do rejestru;
2) typ podmiotu;
3) nazwę podmiotu; 
4) numer rejestru zewnętrznego;
5) NIP;
6) Data wpisu do rejestru;

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podst. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 ) 
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:

 

Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/

Kontakt:

e-mail: platnicze@knf.gov.pl
Nazwa rejestru:Rejestr pośredników ubezpieczeniowych
Opis i podstawa prawna:Rejestr pośredników ubezpieczeniowych składa się z:
1) rejestru agentów ubezpieczeniowych;
2) rejestru brokerów ubezpieczeniowych. 

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podst. art. 37 ust 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.03.124.1154 z późn. zm.)
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:

 

Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/

Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.plNazwa rejestruRejestr aktuariuszy
Opis i podstawa prawna:Wpis aktuariusza do rejestru obejmuje:
1) imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania;
2) numer zaświadczenia Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy o złożeniu egzaminów aktuarialnych;
3) datę wpisu. 

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podst. art. 160 ustawy z dn. 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.03.124.1151 z późn. zm.)
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:

Rejestr aktuariuszy jest ogłaszany przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Rejestry_i_Ewidencje/Rejestr_aktuariuszy.html

Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.plNazwa rejestruRejestr pracowniczych programów emerytalnych
Opis i podstawa prawna:1. Wpis programu zakładowego do rejestru programów obejmuje:
1) zawarte we wniosku dane pracodawcy;
2) zawarte we wniosku dane zarządzającego;
3) warunki uczestnictwa w programie zawarte w umowie zakładowej albo w umowie międzyzakładowej;
4) formę programu;
5) numer w rejestrze programów. 
2. Wpis programu międzyzakładowego do rejestru programów obejmuje dane wszystkich pracodawców tworzących ten program. 

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podst. art. 29 ust. 2 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U.04.116.1207 z późn. zm.)
Rejestr pracowniczych programów emerytalnych 
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Wypisy z rejestru pracowniczych programów emerytalnych wydaje się osobie mającej w tym interes prawny, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku do organu nadzoru.
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

 

WykazWykaz: maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, maklerów giełd towarowych, agentów inwestycyjnych
Opis i podstawa prawna:Listy obejmują:
1) imię i nazwisko;
2) numer licencji;
3) datę wpisu na listę. 
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Wykazy dostępne na stronie internetowej UKNF pod adresem http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Rejestry_i_Ewidencje/index.html
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl
tel. (22) 262 52 31


NazwaEwidencja instrumentów finansowych
Opis i podstawa prawna:Komisja prowadzi ewidencję:  
1) papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej; 
2) papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.

Organ nadzoru prowadzi ewidencję na podst. art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Ewidencja dostępna jest na stronie internetowej UKNF pod adresem http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Rejestry_i_Ewidencje/index.html
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl


NazwaRejestr firm inwestycyjnych
Opis i podstawa prawna:

Komisja prowadzi rejestr firm inwestycyjnych zawierający:  
- wskazanie firm lub nazw, adresów siedziby oraz zakresu czynności, które poszczególne firmy wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanego zezwolenia.

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podst. art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)

Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr dostępny jest na stronie internetowej UKNF pod adresem http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Rejestry_i_Ewidencje/index.html
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii Więcej informacji w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie