Zadania Komisji

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Do zadań Komisji należy ponadto:

a. podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego; 
b. podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności; 
c. podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego; 
d. udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym; 
e. stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku   finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
f. wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Nadzór  nad  działalnością  Urzędu  Komisji  sprawuje  Prezes  Rady Ministrów.

Podmiot udostępniający
KNF
Informację wytworzył/a
Monika Bogatko
Informację wprowadził/a
Data wytworzenia
2007-11-29
Data publikacji
2006-10-16
Data ostatniej zmiany
2020-08-31