Wykaz kar nałożonych przez KNF

Strona decyzji Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Rodzaj naruszenia Naruszenie § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
Naruszenie Naruszenie § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej, wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 600 000 zł
Data wydania decyzji 25.06.2019
Strona decyzji Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Rodzaj naruszenia Naruszenie § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
Naruszenie Naruszenie § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej, wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia 21 września 2018 r. 
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 600 000 zł
Data wydania decyzji 25.06.2019
Strona decyzji Biuro usług płatniczych
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych
Naruszenie

Naruszenie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych polegające na nieprzekazaniu w terminie do KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w IV kwartale 2016 r.

Czytaj więcej >>>

Kwota kary 1 100 zł
Data wydania decyzji 19.06.2019
Strona decyzji Biuro usług płatniczych
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 125 ust. 1 w zw. z art. 125 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych
Naruszenie

Naruszenie art. 125 ust. 1 w zw. z art. 125 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych w zw. § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych polegające na niezawarciu umowy ubezpieczenia w terminie określonym w ww. Rozporządzeniu.

Czytaj więcej >>>

Kwota kary 700 zł
Data wydania decyzji 19.06.2019
Strona decyzji ZM Invest SA
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
Naruszenie Naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomień KNF i spółki ZM Ropczyce SA
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 500 000 zł
Data wydania decyzji 19.06.2019
Strona decyzji Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
Naruszenie Naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w wypłacie odszkodowania lub obowiązku poinformowania o odmowie wypłaty odszkodowania.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 100 000 zł
Data wydania decyzji 19.06.2019
Strona decyzji Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
Naruszenie Naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 900 000 zł
Data wydania decyzji 11.06.2019
Strona decyzji ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 65 ust. 3a oraz art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Naruszenie Naruszenie art. 65 ust. 3a oraz art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 50 000 zł
Data wydania decyzji 28.05.2019
Strona decyzji Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Naruszenie Naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 200 000 zł
Data wydania decyzji 28.05.2019
Strona decyzji Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Naruszenie Naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 50 000 zł
Data wydania decyzji 28.05.2019
Strona decyzji Kerdos Group SA
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 56, 57 lub 70 ustawy o ofercie publicznej
Naruszenie Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 200 000 zł
Data wydania decyzji 14.05.2019
Strona decyzji Tadeusz Matyjas
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 69, 70, 72-74 lub 76 ustawy o ofercie publicznej
Naruszenie Czterdziestodwukrotne naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie, polegającym na niewykonaniu ciążącego na nim obowiązku informacyjnego związanego z nabywaniem i zbywaniem znacznych pakietów akcji spółki publicznej Precious Metals Investments SA („PMI”, „Spółka”) oraz pięciokrotne naruszenie art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie polegające na dokonaniu zawiadomień o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki z naruszeniem warunków określonych w tym przepisie.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 10 040 000 zł
Data wydania decyzji 23.04.2019
Strona decyzji Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Naruszenie Naruszenie art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145 ust. 9 oraz art. 145 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („ustawa o funduszach inwestycyjnych”), w związku z objęciem przez Trigon XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty akcji serii I, akcji serii J oraz akcji serii K Towarzystwa.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 400 000 zł
Data wydania decyzji 23.04.2019
Strona decyzji Karo – Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o.
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 19 rozporządzenia MAR
Naruszenie Naruszenie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 8 rozporządzenia MAR.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 250 000 zł
Data wydania decyzji 09.04.2019
Strona decyzji Taleja sp. z o.o.
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 19 rozporządzenia MAR
Naruszenie Naruszenie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 8 rozporządzenia MAR.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 1 500 000 zł
Data wydania decyzji 09.04.2019
Strona decyzji Jacek Ptaszek
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 19 rozporządzenia MAR
Naruszenie Naruszenia art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 8 rozporządzenia MAR.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 600 000 zł
Data wydania decyzji 09.04.2019
Strona decyzji Vistra CEE Holding Limited z siedzibą w Limassol
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 106 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Naruszenie Naruszenie art. 106 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 100 000 zł
Data wydania decyzji 26.03.2019
Strona decyzji Baring Private Equity Asia GP VI Limited z siedzibą na Kajmanach
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 106 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Naruszenie Naruszenie art. 106 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 70 000 zł
Data wydania decyzji 26.03.2019
Strona decyzji Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Naruszenie Naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 250 000 zł
Data wydania decyzji 12.03.2019
Strona decyzji Taleja sp. z o.o.
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 69, 70, 72-74 lub 76 ustawy o ofercie publicznej
Naruszenie Trzykrotne naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz sześciokrotne naruszenia art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie.Czytaj więcej >>>
Kwota kary 4 500 000 zł
Data wydania decyzji 26.02.2019
Strona decyzji Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
Naruszenie Naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 13 000 zł
Data wydania decyzji 26.02.2019
Strona decyzji Alma Market SA
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 56, 57 lub 70 ustawy o ofercie publicznej
Naruszenie Naruszenie art. 56, 57 lub 70 ustawy o ofercie publicznej.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 500 000 zł
Data wydania decyzji 12.02.2019
Strona decyzji Jacek Ptaszek (osoba pełniąca w spółce Krezus SA obowiązki zarządcze)
Rodzaj naruszenia Naruszenie art. 19 rozporządzenia MAR
Naruszenie Naruszenia art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR.
Czytaj więcej >>>
Kwota kary 400 000 zł
Data wydania decyzji 12.02.2019