Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

W skład Urzędu Komisji wchodzą:

Pion Licencji (PL):

Departament Licencji Bankowych (DLB) 

Departament Licencji Ubezpieczeniowych (DLU) 
 

Pion Inspekcji (PI):

Departament Inspekcji Bankowych (DIB) 

Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych (DIU) 

Pion Nadzoru Bankowego (PB): 

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej (DBK) 

Departament Bankowości Spółdzielczej (DBS) 

Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych (DSI)

Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DRB) 

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym (PK):

Departament Firm Inwestycyjnych (DIF)

Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych (DFF)

Departament Spółek Publicznych (DSP) 

Departament Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu (DIR)


Pion Nadzoru nad Rynkiem Ubezpieczeniowym (PU):
 

Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego (DNU)

Departament Monitorowania Ryzyk (DMR) 

Pion Analiz (PA):

Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą (DAZ) 

Departament Innowacji Finansowych FinTech (DFT) 

Pion Prawno-Sankcyjny (PS):

Departament Prawny (DPP)

Departament Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych (DPS)

Pion Wsparcia (PW):

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL)  

Departament Komunikacji Społecznej (DKS) 

Departament Administracji, Budżetu i Informatyki (DAI) 
 

Gabinet Komisji (GKO) 

Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej (SKW)
 
Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (OIN)

PDF Icon-WLASCIWAZarządzenie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.