Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

W skład Urzędu Komisji wchodzą: 

Pion Nadzoru Bankowego (PB):

Departament Licencji Bankowych (DLB)
Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej (DBK)
Departament Bankowości Spółdzielczej (DBS) 
Departament Inspekcji Bankowych (DIB)
Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych (DSI)

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym (PK):

Departament Firm Inwestycyjnych (DIF)
Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych (DFF)
Departament Spółek Publicznych (DSP)
Departament Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu (DIR)

Pion Nadzoru nad Rynkiem Ubezpieczeniowym (PU):

Departament Licencji Ubezpieczeniowych (DLU) 
Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk (DNM)
Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych (DIU)

Pion Analiz (PA):

Departament Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą (DRW)
Departament Innowacji Finansowych FinTech (DFT)         

Pion Prawno-Sankcyjny (PS):

Departament Prawny (DPP)
Departament Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych (DPS)

Pion Wsparcia (PW):

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL) 
Departament Komunikacji Społecznej (DKS)
Departament Administracji, Budżetu i Informatyki (DAI) 

Gabinet Komisji (GKO)
Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej (SKW)
Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (OIN)