Raporty z kontroli

Rok 2017

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie zapewnienia stabilności sektora bankowego w latach 2015-2017 (do 5 grudnia 2017 r.). 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie ochrony praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 13 listopada 2017 r.

Archiwum Akt Nowych przeprowadziło w dniach od 23 maja 2017 r. do 5 czerwca 2017 r. kontrolę archiwów zakładowych w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Wystąpienie pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 3 stycznia 2017 r. do 4 kwietnia 2017 r. przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa za 2016 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego.
Wystąpienie pokontrolne


Rok 2016

Wyniki kontroli NIK, dotyczącej sprawowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) w latach 2013-2015
Wystąpienie pokontrolne
Końcowe stanowisko UKNF

Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 29 czerwca 2016 r. do 25 października 2016 r. przeprowadziła kontrolę pt. „Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego”
Informacja o wynikach kontroli →

Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 29 stycznia 2016 r. do 3 kwietnia 2016 r. przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa za 2015 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
Wystąpienie pokontrolne


Rok 2015

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach: wrzesień 2015 r. – 2 października 2015 r., 5 października 2015 r., 8 października 2015 r. przeprowadził kontrolę prawidłowości wywiązywania się przez UKNF z zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Zalecenia: brak

Wyniki kontroli NIK dotyczącej nadzoru nad publicznym obrotem instrumentami finansowymi. KNF uzyskała ocenę pozytywną, co stanowi najwyższą ocenę w trzystopniowej skali stosowanej przez NIK.
Wystąpienie pokontrolne
Końcowe stanowisko UKNF

Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 29 stycznia 2015 r. do 3 kwietnia 2015 r. przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa za 2014 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
Wystąpienie pokontrolne

 

Rok 2014

Najwyższa Izba Kontroli w dniach 28 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie nadzoru nad publicznym obrotem instrumentami finansowymi.
Wystąpienie pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 8 stycznia 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r. przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa za 2013 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
Wystąpienie pokontrolne

 

Rok 2013

Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 2 września 2013 r. do 15 listopada 2013 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów instytucji finansowych
Wystąpienie pokontrolne
Wystąpienie pokontrolne NIK dot. kontroli P/13/038 - Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów instytucji finansowych

Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 9 stycznia 2013 r. do 29 marca 2013 r. przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa za 2012 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
Wystąpienie pokontrolne

 

Rok 2012

Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 9 stycznia 2012 r. do 29 marca 2012 r. przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa za 2011 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
Wystąpienie pokontrolne

 

Rok 2011

Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 10 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r.  przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa za 2010 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
Wystąpienie pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 18 lipca 2011 r. do 2 grudnia 2011 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie: wybrane aspekty bezpieczeństwa sektora finansowego

 

Rok 2010

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa za 2009 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
Wystąpienie pokontrolne

I Oddział ZUS w Warszawie -  w dniach od 8 - 14 września 2010 r.  przeprowadził kontrolę prawidłowości odprowadzania składek.
Zalecenia: brak

Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 22 czerwca do 6 września 2010 r.  przeprowadziła kontrolę w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków związanych z realizacją szkoleń
Wystąpienie pokontrolne

Państwowa Inspekcja Pracy w dniach 18 i 19 maja 2010 r. przeprowadziła kontrolę z zakresu: zagadnienia związane z wprowadzeniem i treścią regulaminu pracy
Zalecenia: brak

Archiwum Akt Nowych w dniu 4 marca przeprowadziło kontrolę archiwów zakładowych w zakresie wykonywania postanowień ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 nr 97, poz. 673 z zm.). W jej wyniku opracowano Protokół kontroli oraz zalecenia pokontrolne. 
Wystąpienie pokontrolne 

 

Rok 2009

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa w 2008 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
Wystąpienie pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie stabilności sektora bankowego w latach 2008-2009
Wystąpienie pokontrolne

Państwowa Inspekcja Pracy w dniach 24 i 28 września 2019 r. przeprowadziła kontrolę z zakresu: zagadnienia związane z prawną ochroną pracy byłego pracownika Urzędu
Zalecenia: wskazania dotyczące określania podstawy prawnej w zakresie trybu ustania stosunku pracy.

Archiwum Akt Nowych – w dniu 2 kwietnia 2009 r. przeprowadziło kontrolę dotyczącą przygotowania do przekazania Archiwum Akt Nowych  materiałów archiwalnych KPWiG.
Wystąpienie pokontrolne

 

Rok 2008

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa w 2007 r. w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego
Wystąpienie pokontrolne

Państwowa Inspekcja Pracy w dniach 12 i 16 września 2008 r. przeprowadziła kontrolę z zakresu: zagadnienia związane z prawną ochroną pracy byłego pracownika Urzędu

Zalecenia: brak

Archiwum Akt Nowych – w dniu 16 września 2008 r. przeprowadziło kontrolę prawidłowości przygotowania akt archiwalnych do przekazania do Archiwum Akt Nowych.
Wystąpienie pokontrolne

 

Państwowa Inspekcja Pracy w dniach 2 - 7 kwietnia 2008 r. przeprowadziła kontrolę z zakresu: zagadnienia związane z przejęciem przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pracowników Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego
Zalecenia: brak

 


Rok 2007

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego w okresie od 19 września 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz w częściach: 48 – Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i 69 – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w okresie od 1 stycznia do 18 września 2006 r.
Wystąpienie pokontrolne

Państwowa Inspekcja Pracy w dniach 20 – 22 czerwca przeprowadziła kontrolę z zakresu: przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
Zalecenia: wskazania dotyczące sposobu realizacji przepisów prawa pracy w zakresie rozliczania czasu pracy oraz w zakresie rozliczania świadczeń.

Archiwum Akt Nowych - w dniu 24 maja 2007 r. przeprowadziło kontrolę działania archiwum zakładowego.
Wystąpienie pokontrolne

I US w Warszawie -  w dniach od 25 - 31 stycznia 2007 r. przeprowadził kontrolę naliczania i odprowadzania zaliczek na poczet dochodów od osób fizycznych w 2006 r.
Zalecenia:brak