Zestawienie rejestrów, wykazów, ewidencji i list prowadzonych przez KNF - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:

Nazwa rejestruWykaz działających przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych
Opis i podstawa prawna:KNF prowadzi rejestr na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej KNF i UKNF pod adresem

Nazwa rejestruWykaz uchylonych i wygasłych zezwoleń na otwarcie przedstawicielstwa udzielonych bankom zagranicznym i instytucjom kredytowym
Opis i podstawa prawna:KNF prowadzi rejestr na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej KNF i UKNF pod adresem

Nazwa rejestruRejestr dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego
Opis i podstawa prawna:Rejestr składa się z:
1) rejestru krajowych instytucji płatniczych obejmującego również ich agentów i oddziały;
2) rejestru kas oszczędnościowo-kredytowych obejmującego również ich oddziały;
3) rejestru biur usług płatniczych obejmującego również ich agentów i oddziały;
4) rejestru krajowych instytucji pieniądza elektronicznego obejmującego również ich agentów i oddziały;
5) rejestru oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego;
6) rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, obejmującego również ich agentów i oddziały, jeżeli świadczą usługi płatnicze w państwie członkowskim innym niż ich macierzyste państwo członkowskie;
7) rejestru małych instytucji płatniczych, obejmującego również ich agentów;
8) rejestru podmiotów wykonujących działalność określoną w art. 6 pkt 11 lit. a lub b, do których ma zastosowanie przepis art. 6c ust. 1, zawierającego informacje przekazane w powiadomieniu, o którym mowa w art. 6c ust. 1, stanowiące opis oferowanych usług;
9) rejestru podmiotów prowadzących działalność określoną w art. 6 pkt 12, zawierającego informacje przekazane w powiadomieniu, o którym mowa w art. 6d ust. 1, stanowiące opis oferowanych usług.

KNF prowadzi rejestr na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny przez stronę internetową KNF pod adresem:
1) rejestr krajowych instytucji płatniczych obejmujący również ich agentów i oddziały;
2) rejestr kas oszczędnościowo-kredytowych obejmujący również ich oddziały;
3) rejestr biur usług płatniczych obejmujący również ich agentów i oddziały;
4) rejestr małych instytucji płatniczych, obejmujący również ich agentów;
5) rejestr krajowych instytucji pieniądza elektronicznego obejmujący również ich agentów i oddziały;
6) rejestr oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego;
7) rejestr dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, obejmujący również ich agentów i oddziały, jeżeli świadczą usługi płatnicze w państwie członkowskim innym niż ich macierzyste państwo członkowskie;
8) rejestr podmiotów wykonujących działalność określoną w art. 6 pkt 11 lit. a lub b, do których ma zastosowanie przepis art. 6c ust. 1, zawierający informacje przekazane w powiadomieniu, o którym mowa w art. 6c ust. 1, stanowiące opis oferowanych usług;
9) rejestr podmiotów prowadzących działalność określoną w art. 6 pkt 12, zawierający informacje przekazane w powiadomieniu, o którym mowa w art. 6d ust. 1, stanowiące opis oferowanych usług.

Nazwa rejestruRejestr pośredników kredytowych
Opis i podstawa prawna:Rejestr pośredników kredytowych składa się z:
1) rejestru pośredników kredytu hipotecznego i agentów;
2) rejestru pośredników kredytowych w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

KNF prowadzi rejestr na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny przez stronę internetową KNF pod adresem:
Rejestr pośredników kredytowych – dział I
Rejestr pośredników kredytowych – dział II

Nazwa rejestruRejestr instytucji pożyczkowych
Opis i podstawa prawna:Rejestr instytucji pożyczkowych zawiera:
1) numer wpisu do rejestru;
2) dane dotyczące instytucji pożyczkowej obejmujące:
a) firmę,
b) siedzibę i adres,
c) numer w rejestrze przedsiębiorców,
d) NIP.

KNF prowadzi rejestr na podstawie art. 59ab ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny przez stronę internetową KNF pod adresem

Nazwa rejestru:Rejestr pośredników ubezpieczeniowych
Opis i podstawa prawna:Rejestr pośredników ubezpieczeniowych składa się z:
1) Rejestru agentów
2) Rejestru brokerów

Zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń KNF prowadzi rejestr pośredników ubezpieczeniowych w systemie rejestracji internetowej.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr agentów jest jawny w zakresie aktualnych danych, o których mowa w art. art. 55 ust. 1-3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, z wyłączeniem informacji o osobach fizycznych obejmujących numer PESEL, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz miejsce zamieszkania.
Rejestr brokerów jest jawny w zakresie aktualnych danych, o których mowa w art. art. 59 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z wyłączeniem informacji o osobach fizycznych obejmujących numer PESEL, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania.

Rejestr agentów jest dostępny przez stronę internetową KNF pod adresem
Rejestr brokerów jest dostępny przez stronę internetową KNF pod adresem

Nazwa rejestruRejestr aktuariuszy
Opis i podstawa prawna:Wpis aktuariusza do rejestru obejmuje:
1) imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania;
2) numer zaświadczenia Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy o złożeniu egzaminów aktuarialnych;
3) datę wpisu.

KNF prowadzi rejestr na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr aktuariuszy jest ogłaszany przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Rejestr jest jawny i dostępny przez stronę internetową KNF pod adresem

Nazwa rejestruRejestr pracowniczych programów emerytalnych
Opis i podstawa prawna:1. Wpis programu zakładowego do rejestru programów obejmuje:
1) zawarte we wniosku dane pracodawcy;
2) zawarte we wniosku dane zarządzającego;
3) warunki uczestnictwa w programie zawarte w umowie zakładowej albo w umowie międzyzakładowej;
4) formę programu;
5) numer w rejestrze programów.
2. Wpis programu międzyzakładowego do rejestru programów obejmuje dane wszystkich pracodawców tworzących ten program. 

KNF prowadzi rejestr na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny przez stronę internetową KNF pod adresem
Wypisy z rejestru pracowniczych programów emerytalnych wydaje się osobie mającej w tym interes prawny, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku do organu nadzoru.

WykazLista maklerów papierów wartościowych, Lista maklerów papierów wartościowych posiadających uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego i Lista doradców inwestycyjnych
Opis i podstawa prawna:Listy obejmują:
1) imię i nazwisko;
2) numer licencji;
3) datę wpisu na listę
4) datę uzyskania uprawnień.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Wykazy dostępne na stronie internetowej KNF pod adresem: 
1) Lista maklerów papierów wartościowych
2) Lista maklerów papierów wartościowych posiadających uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego
3) Lista doradców inwestycyjnych

NazwaEwidencja instrumentów finansowych
Opis i podstawa prawna:KNF prowadzi ewidencję:  
1) papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej; 
2) papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.

KNF prowadzi ewidencję na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Ewidencja dostępna jest na stronie internetowej KNF pod adresem

NazwaEwidencja certyfikatów inwestycyjnych
Opis i podstawa prawna:Ewidencja certyfikatów inwestycyjnych zawiera:
1) nazwę funduszu inwestycyjnego, nazwę skróconą, siedzibę i adres oraz numer wpisu do RFi;
2) oznaczenie emisji (serii) certyfikatów inwestycyjnych;
3) rodzaj papierów wartościowych;
4) datę podjęcia przez właściwy organ emitenta decyzji o emisji certyfikatów inwestycyjnych;
5) datę zatwierdzenia przez Komisję prospektu emisyjnego;
6) datę złożenia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38 ust. 1 albo w art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie;
7) podstawę prawną braku obowiązku sporządzania, zatwierdzania i publikacji prospektu emisyjnego;
8) wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne były przedmiotem publicznej subskrypcji czy publicznej oferty sprzedaży;
9) liczbę certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem oferty publicznej;
10) liczbę certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem oferty publicznej;
11) liczbę certyfikatów inwestycyjnych skutecznie subskrybowanych lub sprzedanych;
12) cenę emisyjną lub cenę sprzedaży;
13) datę rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych;
14) datę zakończenia subskrypcji lub sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych;
15) informację o dojściu oferty do skutku;
16) nazwę rynku regulowanego, do obrotu na który certyfikaty inwestycyjne zostały dopuszczone lub alternatywnego systemu obrotu, do którego zostały wprowadzone;
17) liczbę certyfikatów inwestycyjnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, objętych zawiadomieniem lub informację o braku możliwości podania tej liczby;
18) datę dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.

KNF prowadzi ewidencję na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny przez stronę internetową KNF pod adresem

NazwaRejestr firm inwestycyjnych
Opis i podstawa prawna:KNF prowadzi rejestr firm inwestycyjnych zawierający:  
- wskazanie firm lub nazw, adresów siedziby oraz zakresu czynności, które poszczególne firmy wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanego zezwolenia.

KNF prowadzi rejestr na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr dostępny jest przez stronę internetową KNF pod adresem

NazwaRejestr firm inwestycyjnych, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej z przyczyn, o których mowa w art. 167 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Opis i podstawa prawna:Komisja prowadzi rejestr firm inwestycyjnych zawierający: 
- wskazanie firm lub nazw, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej z przyczyn, o których mowa w art. 167 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

KNF prowadzi rejestr na podst. art. 91 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr dostępny jest przez stronę internetową KNF pod adresem

NazwaRejestr agentów inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną
Opis i podstawa prawna:Listy obejmują:
1) imię i nazwisko / nazwę;
2) datę wpisu na listę;
3) numer licencji mpw/di;
4) nazwę firmy inwestycyjnej;
5) datę rozwiązania umowy.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Wykazy dostępne są przez stronę internetową KNF pod adresem
NazwaRejestr ASO MŚP
Opis i podstawa prawna:KNF prowadzi rejestr ASO MŚP zawierający:  
- wskazanie firm lub nazw.

KNF prowadzi rejestr na podstawie art. 78g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr dostępny jest przez stronę internetową KNF pod adresem

NazwaRejestr podmiotów świadczących usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach
Opis i podstawa prawna:KNF prowadzi rejestr podmiotów zawierający:  
- wskazanie firm (nazw), adresów siedziby oraz zakresu czynności, które poszczególne podmioty wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanego zezwolenia.

KNF prowadzi rejestr na podst. art. 131e ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr nie jest dostępny przez stronę internetową KNF, ponieważ w chwili obecnej nie ma tego typu podmiotów.

NazwaRejestr podmiotów świadczących usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, którym cofnięto zezwolenia na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach
Opis i podstawa prawna:KNF prowadzi rejestr podmiotów zawierający: 
- wskazanie firm (nazw).

KNF prowadzi rejestr na podst. art. 131e ust. 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr nie jest dostępny przez stronę internetową KNF, ponieważ w chwili obecnej nie ma tego typu podmiotów.

NazwaRejestr osób, którym wydano zakaz, o którym mowa w art. 168a ust. 2 pkt 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Opis i podstawa prawna:KNF prowadzi rejestr na podst. art. 168a ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Przepisy ustawy o obrocie nie wskazują zakresu danych osobowych prezentowanych w rejestrze. Wpływ na ww. zakres będą miały przepisy RODO.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr nie jest dostępny przez stronę internetową KNF, ponieważ w chwili obecnej nie ma tego typu podmiotów.

NazwaRejestr dystrybutorów jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa
Opis i podstawa prawna:Rejestr dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zawiera:
1) firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres podmiotu;
2) wskazanie zakresu działalności, do której prowadzenia uprawniony jest podmiot;
3) wskazanie czy podmiot wykonuje usługi świadczenia nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, w zakresie których posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.

KNF prowadzi rejestr dystrybutorów jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa na podstawie art. 32c ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny przez stronę internetową KNF pod adresem

NazwaRejestr funduszy zagranicznych
Opis i podstawa prawna:Rejestr funduszy zagranicznych, obejmujący fundusze zagraniczne (fundusze typu UCITS z siedzibą w państwach członkowskich UE) oraz fundusze inwestycyjne otwarte z siedzibą w państwach należących do EEA, zawiera:
1) firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres funduszu oraz spółki zarządzającej tym funduszem;
2) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu;
3) firmę oraz siedzibę i adres agenta płatności;
4) w przypadku gdy fundusz prowadzi działalność jako fundusz składający się z subfunduszy - nazwy wszystkich subfunduszy, z którymi są związane tytuły uczestnictwa, które mogą być zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

KNF prowadzi rejestr funduszy zagranicznych na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny przez stronę internetową KNF pod adresem
NazwaRejestr zarządzających ASI
Opis i podstawa prawna:1. Rejestr zarządzających ASI składa się z:    
1) rejestru wewnętrznie zarządzających ASI;    
2) rejestru zewnętrznie zarządzających ASI.
2. Rejestr zarządzających ASI zawiera:
1) datę wpisu zarządzającego ASI do rejestru;
2) datę aktualizacji rejestru;
3) datę rozpoczęcia zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną przez zarządzającego ASI;
4) datę zaprzestania zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną - w przypadku zaprzestania zarządzania tą spółką.

KNF prowadzi rejestr na podstawie art. 70zb ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w sposób określony w rozporządzeniu z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających ASI.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:
Rejestr jest jawny i dostępny przez stronę internetową KNF pod adresem 

Nazwa rejestruRejestr przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową
Opis i podstawa prawna:Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową zawiera:
1) firmę i adres siedziby tego przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer rejestrowy;
4) listę adresów lokali, w których będzie wykonywana działalność lombardowa;
5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
6) wzmiankę o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru.

KNF prowadzi rejestr na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny przez stronę internetową KNF pod adresem

Podmiot udostępniający

UKNF

Informację wprowadził/a

Dagmara Domińska

Data wytworzenia

Data publikacji

Data ostatniej zmiany