Komisja Nadzoru Finansowego

Adres siedziby Urzędu:
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa


Adres korespondencyjny Urzędu:
 
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1  

Adres biura podawczego Urzędu:
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

NIP 521-340-29-37
REGON 140674649
www.knf.gov.pl
knf@knf.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – jest centralnym organem administracji państwowej powołanym na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Komisja jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym.

Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.