Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Adres siedziby Urzędu:

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Adres korespondencyjny Urzędu:

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419

Kancelaria Urzędu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:00

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest państwową osobą prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – powołany z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243).

Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Organami Urzędu Komisji są:

  • Komisja Nadzoru Finansowego, która jest właściwa w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym; 
  • Przewodniczący  Komisji, który kieruje działalnością Urzędu Komisji i reprezentuje Urząd Komisji na zewnątrz.

Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz.