Status prawny KNF i UKNF - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ma status państwowej osoby prawnej, której organami są Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Przewodniczący KNF.

KNF jest właściwa w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym, którego zakres i cele określa ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. KNF realizuje także inne ustawowo wyznaczone zadania. 

Przewodniczący KNF kieruje pracami Komisji i działalnością Urzędu oraz reprezentuje je na zewnątrz.

Ustawowym zadaniem Urzędu jest zapewnienie obsługi KNF i Przewodniczącego KNF. Nadzór nad działalnością UKNF, jako państwowej osoby prawnej, sprawuje Prezes Rady Ministrów. Organizację wewnętrzną UKNF określa statut nadawany w drodze zarządzenia przez Prezesa Rady Ministrów. Zasady organizacji i funkcjonowania UKNF oraz podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne określa regulamin organizacyjny UKNF nadawany w drodze zarządzenia przez Przewodniczącego KNF. 

Status państwowej osoby prawnej, który UKNF posiada od 1 stycznia 2019 r. ma służyć przede wszystkim zapewnieniu większej niezależności finansowej Urzędu. Koszty funkcjonowania UKNF są pokrywane bezpośrednio z wpłat nadzorowanych podmiotów. Urząd prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego uchwalanego przez KNF i zatwierdzanego przez Prezesa Rady Ministrów. Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu podlega badaniu przez firmę audytorską, której wyboru dokonuje Prezes Rady Ministrów. Sprawozdanie to podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.

Podmiot udostępniający

UKNF

Informację wprowadził/a

Dagmara Domińska

Data wytworzenia

Data publikacji

Data ostatniej zmiany