Biuletyn Informacji Publicznej KNF i UKNF - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy w zw. z art. 3 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej. W świetle przepisów prawa w przypadku państwowych osób prawnych, jaką jest Urząd KNF, zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej są podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne. Przewodniczący KNF taki status posiada, gdyż  jako organ Urzędu KNF jest uprawniony do kierowania jego działalnością i reprezentowania go na zewnątrz. Udostępnianie informacji publicznej przez Urząd KNF obejmuje swym zakresem całokształt działań tej państwowej osoby prawnej, w tym także informacje o aktywności jednego z organów Urzędu KNF, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego będąca podmiotem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym.
 
Zgodnie z regulacjami ustawy o dostępie do informacji publicznej zasadniczo udostępnianie informacji publicznej następuje na dwa sposoby. Podstawowym sposobem udostępniania informacji publicznej jest publikowanie informacji w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KNF i Urzędu KNF. Jeżeli zaś informacja publiczna nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, podmiot zainteresowany jest uprawniony do złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który następnie jest każdorazowo indywidualnie procedowany.