Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KNF i UKNF, podlegają udostępnieniu na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, dalej: ustawa o otwartych danych.

Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (www.bip.knf.gov.pl), a także na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) jest bezpłatne. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje udostępnione w serwisie BIP oraz serwisie internetowym KNF jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia poprzez wskazanie strony internetowej, z której informacje zostały pozyskane.

Zgodnie z określonym przez ustawodawcę sposobem postępowania z wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (art. 18 ustawy o otwartych danych), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w uzasadnionych przypadkach zastrzega udostępnienie informacji od wniesienia opłaty. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty w pisemnej ofercie, w odpowiedzi na przedmiotowy wniosek.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania; w sprawach szczególnie skomplikowanych może on ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 40 ust. 2 ustawy o otwartych danych).

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Podmiot udostępniający

UKNF

Informację wprowadził/a

Dagmara Domińska

Data wytworzenia

Data publikacji

Data ostatniej zmiany