Przyjmowanie i załatwianie spraw w UKNF - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:

Urząd Komisji rozpatruje sprawy wynikające z zadań nałożonych na Komisję Nadzoru Finansowego. 

Miejsce składania wniosków:

Kancelaria Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419 
tel. (22) 262 50 00
fax (22) 262 51 11
Kancelaria Urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:00

Wnioski są rozpatrywane przez departamenty zgodnie z ich kompetencjami, a następnie trafiają pod obrady Komisji Nadzoru Finansowego, która podejmuje stosowne uchwały, w tym wydaje decyzje administracyjne i postanowienia. 

Uchwały w imieniu Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego. 

Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego oraz pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych. 

Do postępowania Komisji i przed Komisją stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Do decyzji Komisji  stosuje się odpowiednio przepisy art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Podania powinny spełniać wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, a w szczególności art. 63 § 2 Kpa, którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych." co oznacza, że podania powinny zawierać co najmniej wskazanie: 

 • osoby (imienia i nazwiska), od której podanie pochodzi,  
 • adresu (ulicy, nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, miejscowości) tej osoby,  
 • przedmiotu sprawy, której podanie dotyczy.   
Skargi i wnioski na działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników UKNF

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

 • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., poz. 46)

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego lub jego pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw. Wniosek może dotyczyć w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 227 i 241 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Komisji jest Departament Compliance. 

Skargi i wnioski mogą być składane do UKNF w jednej z następujących form:

 • wysyłane na adres: ul. Piękna 20, skr. pocztowa 419, 00-549 Warszawa,
 • faksem: +48 (22) 262 51 11
 • osobiście poprzez pozostawienie pisma w Biurze Podawczym Urzędu, czynnym w godzinach: 8.15-16:00
 • pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - wybierając Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 • ustnie do protokołu - podczas wcześniej umówionego spotkania w Urzędzie Komisji

Skargi i wnioski dotyczące działalności Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowania pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przyjmowane są przez pracowników do tego upoważnionych, w każdą środę w godz. od 8.00 do 17.15 w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie przy ul. Pięknej 20. Osoby zainteresowane złożeniem skargi lub wniosku ustnie do protokołu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 22 262 53 08, co najmniej jeden dzień przed planowanym spotkaniem.

Klauzula informacyjna RODO – umówienie na spotkanie w celu złożenia skargi lub wniosku (plik PDF)

Uwaga: Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające tych danych pozostawia się bez rozpoznania.

Przekazywanie do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów działających na rynku finansowym

Informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów działających na rynku finansowym mogą być przekazywane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: 

1) w formie pisemnej:

a) wysyłane na adres: ul. Piękna 20, skr. pocztowa 419, 00-549 Warszawa,

b) składane osobiście w kancelarii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (adres j.w.);

2) drogą elektroniczną: 

a) wysyłane na adres e-mail knf@knf.gov.pl,

b) składane poprzez formularz na stronie ePUAP.

UWAGA!

Przed przesłaniem sygnału zapoznaj się z informacją dot. sposobu przyjmowania informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych 

Nie ma możliwości przekazania informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych ustnie, do protokołu.

Jeżeli osoba zgłaszająca zastrzeżenia dotyczące działalności nadzorowanych podmiotów nie wyraża zgody na przekazanie danych osobowych do podmiotu nadzorowanego powinna taką informację zawrzeć w treści korespondencji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów prowadzących działalność na rynku finansowym oraz pełnomocników tych osób, o ile zostali ustanowieni (plik PDF)

Podmiot udostępniający

UKNF

Informację wprowadził/a

Dagmara Domińska

Data wytworzenia

Data publikacji

Data ostatniej zmiany