Przyjmowanie i załatwianie spraw w UKNF

data aktualizacji

Urząd Komisji rozpatruje sprawy wynikające z zadań nałożonych na Komisję Nadzoru Finansowego. 

Miejsce składania wniosków:

Kancelaria Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419 
tel. (22) 262 50 00
fax (22) 262 51 11
Kancelaria Urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:00

Wnioski są rozpatrywane przez departamenty zgodnie z ich kompetencjami, a następnie trafiają pod obrady Komisji Nadzoru Finansowego, która podejmuje stosowne uchwały, w tym wydaje decyzje administracyjne i postanowienia. 

Uchwały w imieniu Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego. 

Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego oraz pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych. 

Do postępowania Komisji i przed Komisją stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Do decyzji Komisji  stosuje się odpowiednio przepisy art. 127 & 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Podania powinny spełniać wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, a w szczególności art. 63 § 2 Kpa, którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych." co oznacza, że podania powinny zawierać co najmniej wskazanie: 

  • osoby (imienia i nazwiska), od której podanie pochodzi,  
  • adresu (ulicy, nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, miejscowości) tej osoby,  
  • przedmiotu sprawy, której podanie dotyczy.   

Skargi i wnioski mogą być składane w jednej z następujących form:

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania KNF, niewłaściwego potraktowania w urzędzie KNF należy wysyłać na adres: knf@knf.gov.pl

Skargi na działalność Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz na postępowanie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przyjmuje osobiście wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Compliance upoważniony pracownik Departamentu w każdy czwartek w godz. od 8.30 do 16.00 w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie przy ul. Pięknej 20. W tym celu należy umówić się na spotkanie dzwoniąc pod nr tel.: 22 262 53 08.

Uwaga: nie udziela się odpowiedzi na skargi anonimowe.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z umówieniem na spotkanie w celu złożenia skargi lub wniosku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (plik PDF)

Przyjmowanie informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych:

KNF przyjmuje informacje o nieprawidłowościach w działalności nadzorowanych podmiotów.
Przekazywane informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych stanowią bardzo ważne źródło informacji na temat funkcjonowania rynku finansowego.

UWAGA!
Jeżeli osoba zgłaszająca zastrzeżenia dotyczące działalności nadzorowanych podmiotów nie wyraża zgody na przekazanie danych osobowych do podmiotu nadzorowanego powinna taką informację zawrzeć w treści korespondencji.

Zgłoszenia prosimy kierować do Departamentu Praktyk Rynkowych: 

w formie pisemnej:

  • drogą listowną na adres: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. pocztowa 419
  • osobiście w Kancelarii Urzędu (adres jw.) 

drogą elektroniczną: 

UWAGA!

Nie ma możliwości przekazania informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych ustnie, do protokołu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów prowadzących działalność na rynku finansowym oraz pełnomocników tych osób, o ile zostali ustanowieni (plik PDF)

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany sposobu obsługi otrzymywanych od nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych, znajdującym się pod linkiem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66508&p_id=18

Podmiot udostępniający
UKNF
Informację wprowadził/a
Monika Bogatko
Data wytworzenia
Data publikacji
Data ostatniej zmiany
Powrót do strony głównej