Przyjmowanie i załatwianie spraw w UKNF

data aktualizacji

Urząd Komisji rozpatruje sprawy wynikające z zadań nałożonych na Komisję Nadzoru Finansowego. 

Miejsce składania wniosków:

Kancelaria Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419 
tel. (22) 262 50 00
fax (22) 262 51 11
Kancelaria Urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:00

Wnioski są rozpatrywane przez departamenty zgodnie z ich kompetencjami, a następnie trafiają pod obrady Komisji Nadzoru Finansowego, która podejmuje stosowne uchwały, w tym wydaje decyzje administracyjne i postanowienia. 

Uchwały w imieniu Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego. 

Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego oraz pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych. 

Do postępowania Komisji i przed Komisją stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Do decyzji Komisji  stosuje się odpowiednio przepisy art. 127 & 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Podania powinny spełniać wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, a w szczególności art. 63 § 2 Kpa, którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych." co oznacza, że podania powinny zawierać co najmniej wskazanie: 

 • osoby (imienia i nazwiska), od której podanie pochodzi,  
 • adresu (ulicy, nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, miejscowości) tej osoby,  
 • przedmiotu sprawy, której podanie dotyczy.   

Skargi i wnioski na działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników UKNF

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

 • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., poz. 46)

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego lub jego pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw. Wniosek może dotyczyć w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 227 i 241 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Komisji jest Departament Compliance. 

Skargi i wnioski mogą być składane do UKNF w jednej z następujących form:

 • pisemnie na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  ul. Piękna 20
  00-549 Warszawa
  skr. poczt. 419
 • faksem: +48 (22) 262 51 11
 • osobiście poprzez pozostawienie pisma w Biurze Podawczym Urzędu, czynnym w godzinach: 8.15-16:00
 • pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - wybierając Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 • ustnie do protokołu - podczas wcześniej umówionego spotkania w Urzędzie Komisji

Skargi i wnioski dotyczące działalności Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowania pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przyjmowane są przez pracowników do tego upoważnionych, w każdą środę w godz. od 8.00 do 17.15 w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie przy ul. Pięknej 20. Osoby zainteresowane złożeniem skargi lub wniosku ustnie do protokołu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 22 262 53 08, co najmniej jeden dzień przed planowanym spotkaniem.

Klauzula informacyjna RODO – umówienie na spotkanie w celu złożenia skargi lub wniosku (plik PDF)

Uwaga: Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające tych danych pozostawia się bez rozpoznania.

Przyjmowanie informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych:

KNF przyjmuje informacje o nieprawidłowościach w działalności nadzorowanych podmiotów.
Przekazywane informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych stanowią bardzo ważne źródło informacji na temat funkcjonowania rynku finansowego.

UWAGA!
Jeżeli osoba zgłaszająca zastrzeżenia dotyczące działalności nadzorowanych podmiotów nie wyraża zgody na przekazanie danych osobowych do podmiotu nadzorowanego powinna taką informację zawrzeć w treści korespondencji.

Zgłoszenia prosimy kierować do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: 

w formie pisemnej:

 • drogą listowną na adres: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. pocztowa 419
 • osobiście w Kancelarii Urzędu (adres jw.) 

drogą elektroniczną: 

UWAGA!

Nie ma możliwości przekazania informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych ustnie, do protokołu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów prowadzących działalność na rynku finansowym oraz pełnomocników tych osób, o ile zostali ustanowieni (plik PDF)

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany sposobu obsługi otrzymywanych od nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych, znajdującym się pod linkiem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66508&p_id=18

Podmiot udostępniający
UKNF
Informację wprowadził/a
Monika Bogatko
Data wytworzenia
Data publikacji
Data ostatniej zmiany
Powrót do strony głównej