Udostępnienie informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej KNF

Data aktualizacji:
Zasady udostępniania informacji

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez: 

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, 
- udostępnianie na wniosek zainteresowanego, 
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez stanowiska (terminale) informacyjne (np. infomaty). 

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z:
Departamentem Komunikacji Społecznej
tel. 22 262 56 66
      22 262 48 58
e-mail: info@knf.gov.pl

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Adres korespondencyjny Urzędu:
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419 
Kancelaria Urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:00


Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe wnioskodawcę zawiadamia się w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące. 

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. 

Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji publicznej w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej, tzn. wymagającej przetworzenia informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, informacja taka udzielana jest tylko w takim w zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. 

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na:
- ochronę informacji niejwanych,
- ochronę innych tajemnic ustwowo chronionych,
- prywatność osoby fizycznej,
- tajemnicę przedsiębiorcy,
- brak szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu informacji publicznej przetworzonej.
Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji stronie przysługuje odwołanie, które rozpoznaje się w terminie 14 dni. 

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie albo wydruk lub przesłanie albo przeniesienie na powszechnie stosowany nośnik informacji. 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

Pliki do pobrania:
Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych i ich pełnomocników w związku ze złożeniem i rozpatrzeniem wniosku o dostęp do informacji publicznej

Podmiot udostępniający

UKNF

Informację wprowadził/a

Dagmara Domińska

Data wytworzenia

Data publikacji

Data ostatniej zmiany