Rejestry prowadzone przez KNF


Nazwa rejestruWykaz działających przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych
Opis i podstawa prawna:Organ nadzoru prowadzi rejestr na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy o prawo bankowe.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem https://bip.knf.gov.pl/?l=/dla_rynku/030_uchylone/000_index.html 
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

Nazwa rejestruWykaz uchylonych i wygasłych zezwoleń na otwarcie przedstawicielstwa udzielonych bankom zagranicznym i instytucjom kredytowym
Opis i podstawa prawna:Organ nadzoru prowadzi rejestr na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy o prawo bankowe.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem https://bip.knf.gov.pl/?l=/dla_rynku/030_uchylone/000_index.html 
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

Nazwa rejestruRejestr dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego
Opis i podstawa prawna:Rejestr składa się z:
1)   rejestru krajowych instytucji płatniczych obejmującego również ich agentów i oddziały;
2)   rejestru kas oszczędnościowo-kredytowych obejmującego również ich oddziały;
3)   rejestru biur usług płatniczych obejmującego również ich agentów i oddziały;
4)   rejestru małych instytucji płatniczych, obejmującego również ich agentów;
5)   rejestru krajowych instytucji pieniądza elektronicznego obejmującego również ich agentów i oddziały;
6)   rejestru oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego;
7)   rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, obejmującego również ich agentów i oddziały, jeżeli świadczą usługi płatnicze w państwie członkowskim innym niż ich macierzyste państwo członkowskie;
8)   rejestru podmiotów wykonujących działalność określoną w art. 6 pkt 11 lit. a lub b, do których ma zastosowanie przepis art. 6c ust. 1, zawierającego informacje przekazane w powiadomieniu, o którym mowa w art. 6c ust. 1, stanowiące opis oferowanych usług;
9)   rejestru podmiotów prowadzących działalność określoną w art. 6 pkt 12, zawierającego informacje przekazane w powiadomieniu, o którym mowa w art. 6d ust. 1, stanowiące opis oferowanych usług.

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:

Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF:
1)   rejestr krajowych instytucji płatniczych obejmującego również ich agentów i oddziały;
2)   rejestr kas oszczędnościowo-kredytowych obejmującego również ich oddziały;
3)   rejestr biur usług płatniczych obejmującego również ich agentów i oddziały.

Rejestry dostępne są pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/

4)   rejestr małych instytucji płatniczych, obejmującego również ich agentów.

Rejestr dostępny jest pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/Rejestr_malych_instytucji_platniczych

5)   rejestr krajowych instytucji pieniądza elektronicznego obejmującego również ich agentów i oddziały;

Rejestr dostępny jest pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty/podmioty_rynku_uslug_platniczych/rejestr_krajowych_instytucji_pieniadza_elektronicznego

6)   rejestr oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego;
7)   rejestr dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, obejmującego również ich agentów i oddziały, jeżeli świadczą usługi płatnicze w państwie członkowskim innym niż ich macierzyste państwo członkowskie;
8)   rejestr podmiotów wykonujących działalność określoną w art. 6 pkt 11 lit. a lub b, do których ma zastosowanie przepis art. 6c ust. 1, zawierającego informacje przekazane w powiadomieniu, o którym mowa w art. 6c ust. 1, stanowiące opis oferowanych usług;
9)   rejestr podmiotów prowadzących działalność określoną w art. 6 pkt 12, zawierającego informacje przekazane w powiadomieniu, o którym mowa w art. 6d ust. 1, stanowiące opis oferowanych usług.

Rejestr dostępny jest pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty/podmioty_rynku_uslug_platniczych/rejestr_przedsiebiorcow_telekomunikacyjnych

Rejestry, które nie mają wskazanego adresu nie są dostępne na stronie internetowej UKNF ponieważ w chwili obecnej nie ma tego typu podmiotów.

Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

Nazwa rejestruRejestr pośredników kredytowych
Opis i podstawa prawna:Rejestr pośredników kredytowych składa się z:
1) rejestru pośredników kredytu hipotecznego i agentów;
2) rejestru pośredników kredytowych w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem https:
Rejestr pośredników kredytowych – dział I
https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_posrednikow_kredytowych/dzial_I

Rejestr pośredników kredytowych – dział II
https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_posrednikow_kredytowych/dzial_II
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

Nazwa rejestruRejestr instytucji pożyczkowy
Opis i podstawa prawna:Rejestr instytucji pożyczkowych zawiera:
1) numer wpisu do rejestru;
2) dane dotyczące instytucji pożyczkowej obejmujące:
a) firmę,
b) siedzibę i adres,
c) numer w rejestrze przedsiębiorców,
d) NIP.

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podstawie art. art. 59ab ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem https:
https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl


Nazwa rejestru:Rejestr pośredników ubezpieczeniowych
Opis i podstawa prawna:Rejestr pośredników ubezpieczeniowych składa się z:
1) Rejestru agentów
2) Rejestru brokerów

Zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń organ nadzoru prowadzi rejestr pośredników ubezpieczeniowych w systemie rejestracji internetowej.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr agentów jest jawny w zakresie aktualnych danych, o których mowa w art. art. 55 ust. 1-3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, z wyłączeniem informacji o osobach fizycznych obejmujących numer PESEL, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz miejsce zamieszkania, dotyczących agenta ubezpieczeniowego oraz osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne.

Rejestr agentów jest dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem https: https://au.knf.gov.pl/Au_online/

Rejestr brokerów jest dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem https: https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl


Nazwa rejestruRejestr aktuariuszy
Opis i podstawa prawna:Wpis aktuariusza do rejestru obejmuje:
1) imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania;
2) numer zaświadczenia Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy o złożeniu egzaminów aktuarialnych;
3) datę wpisu.

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr aktuariuszy jest ogłaszany przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Rejestry_i_Ewidencje/Rejestr_aktuariuszy.html
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl


Nazwa rejestruRejestr pracowniczych programów emerytalnych
Opis i podstawa prawna:1. Wpis programu zakładowego do rejestru programów obejmuje:
1) zawarte we wniosku dane pracodawcy;
2) zawarte we wniosku dane zarządzającego;
3) warunki uczestnictwa w programie zawarte w umowie zakładowej albo w umowie międzyzakładowej;
4) formę programu;
5) numer w rejestrze programów.
2. Wpis programu międzyzakładowego do rejestru programów obejmuje dane wszystkich pracodawców tworzących ten program. 

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.

Rejestr pracowniczych programów emerytalnych
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Wypisy z rejestru pracowniczych programów emerytalnych wydaje się osobie mającej w tym interes prawny, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku do organu nadzoru.
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

 

WykazLista maklerów papierów wartościowych, Lista maklerów papierów wartościowych posiadających uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego i
Lista doradców inwestycyjnych
Opis i podstawa prawna:Listy obejmują:
1)    imię i nazwisko;
2)    numer licencji;
3)    datę wpisu na listę
4)    datę uzyskania uprawnień.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Wykazy dostępne na stronie internetowej UKNF pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl


NazwaEwidencja instrumentów finansowych
Opis i podstawa prawna:Komisja prowadzi ewidencję:  
1) papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej; 
2) papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.

Organ nadzoru prowadzi ewidencję na podst. art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Ewidencja dostępna jest na stronie internetowej UKNF pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/Ewidencja_instrumentow_finansowych
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

NazwaEwidencja certyfikatów inwestycyjnych
Opis i podstawa prawna:Ewidencja certyfikatów inwestycyjnych, zawiera:
1)    nazwa funduszu inwestycyjnego, nazwa skrócona, siedziba i adres oraz numer wpisu do RFi
2)    oznaczenie emisji (serii) certyfikatów inwestycyjnych
3)    rodzaj papierów wartościowych
4)    data podjęcia przez właściwy organ emitenta decyzji o emisji certyfikatów inwestycyjnych
5)    data zatwierdzenia przez Komisję prospektu emisyjnego
6)    data złożenia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38 ust. 1 albo w art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie
7)    podstawa prawna braku obowiązku sporządzania, zatwierdzania i publikacji prospektu emisyjnego
8)    wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne   były przedmiotem publicznej subskrypcji czy publicznej oferty sprzedaży
9)    liczba certyfikatów inwestycyjnych  będących przedmiotem oferty publicznej
10)    liczba certyfikatów inwestycyjnych  będących przedmiotem oferty publicznej
11)    liczba certyfikatów inwestycyjnych skutecznie subskrybowanych lub sprzedanych
12)    cena emisyjna lub cena sprzedaży
13)    data rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych
14)    data zakończenia subskrypcji lub sprzedaży  certyfikatów inwestycyjnych
15)    informacja  o dojściu oferty do skutku
16)    nazwa rynku regulowanego, do obrotu na który certyfikaty inwestycyjne zostały dopuszczone lub alternatywnego systemu obrotu, do którego zostały wprowadzone
17)    liczba certyfikatów inwestycyjnych  dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, objętych zawiadomieniem, lub informacja  o braku możliwości podania tej liczby
18)    data dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym  lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.

Organ nadzoru prowadzi ewidencję na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sposób określony w rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/Ewidencja_Certyfikatow_Inwestycyjnych
Kontakt:e-mail: dff@knf.gov.pl


NazwaRejestr firm inwestycyjnych
Opis i podstawa prawna:Komisja prowadzi rejestr firm inwestycyjnych zawierający:  
- wskazanie firm lub nazw, adresów siedziby oraz zakresu czynności, które poszczególne firmy wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanego zezwolenia.

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podst. art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr dostępny jest na stronie internetowej UKNF pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_firm_inwestycyjnych
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl


NazwaRejestr firm inwestycyjnych, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej z przyczyn, o których mowa w art. 167 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Opis i podstawa prawna:Komisja prowadzi rejestr firm inwestycyjnych zawierający: 
- wskazanie firm lub nazw, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej z przyczyn, o których mowa w art. 167 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podst. art. 91 ust. 1 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr dostępny jest na stronie internetowej UKNF pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_firm_inwestycyjnych/rejestr_firm_inwestycyjnych_bez_licencji_na_dzialalnosc_maklerska
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

NazwaRejestr agentów inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną
Opis i podstawa prawna:Listy obejmują:
1)    imię i nazwisko / nazwę;
2)    datę wpisu na listę;
3)    numer licencji mpw/di;
4)    nazwę firmy inwestycyjnej;
5)    datę rozwiązania umowy.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Wykazy dostępne na stronie internetowej UKNF pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_agentow_firm_inwestycyjnych
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

NazwaRejestr ASO MŚP
Opis i podstawa prawna:Komisja prowadzi rejestr ASO MŚP zawierający:  
- wskazanie firm lub nazw.

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podst. art. 78 g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr nie jest dostępny na stronie internetowej UKNF ponieważ w chwili obecnej nie ma tego typu podmiotów.
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

NazwaRejestr podmiotów świadczących usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach
Opis i podstawa prawna:Komisja prowadzi rejestr podmiotów zawierający:  
- wskazanie firm (nazw), adresów siedziby oraz zakresu czynności, które poszczególne podmioty wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanego zezwolenia.

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podst. art. 131 e ust. 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr nie jest dostępny na stronie internetowej UKNF ponieważ w chwili obecnej nie ma tego typu podmiotów.
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

NazwaRejestr podmiotów świadczących usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, którym cofnięto zezwolenia na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach
Opis i podstawa prawna:Komisja prowadzi rejestr podmiotów zawierający: 
- wskazanie firm (nazw).

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podst. art. 131 e ust. 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr nie jest dostępny na stronie internetowej UKNF ponieważ w chwili obecnej nie ma tego typu podmiotów.
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

NazwaRejestr osób, którym wydano zakaz, o którym mowa w art. 168a ust. 2 pkt 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Opis i podstawa prawna:Komisja prowadzi rejestr na podst. art. 168 a ust. 11  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Przepisy ustawy o obrocie nie wskazują zakresu danych osobowych prezentowanych w rejestrze. Wpływ na ww. zakres będą miały przepisy RODO.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr nie jest dostępny na stronie internetowej UKNF ponieważ w chwili obecnej nie ma tego typu podmiotów.
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

NazwaRejestr finansowych spółek holdingowych dominujących w państwie członkowskim
Opis i podstawa prawna:Rejestr finansowych spółek holdingowych lub finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, w przypadku gdy sprawuje nadzór skonsolidowany nad domem maklerskim, wobec którego podmiotem dominującym jest finansowa spółka holdingowa lub finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej zawiera:
1) firmę lub nazwę oraz
2) adres siedziby finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej.
Komisja prowadzi rejestr na podstawie art. 110n ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr dostępny jest na stronie internetowej UKNF pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_spolek_holdingowych
Kontakt:e-mail: knf@knf.gov.pl

NazwaRejestr dystrybutorów jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa
Opis i podstawa prawna:Rejestr dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zawiera:
1)    firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres podmiotu;
2)    wskazanie zakresu działalności, do której prowadzenia uprawniony jest podmiot;
3)    wskazanie, czy podmiot wykonuje usługi świadczenia nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, w zakresie których posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.

Organ nadzoru prowadzi rejestr dystrybutorów jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa na podstawie art. 32c ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/dystrybutorzy_jednostek_uczestnictwa
Kontakt:e-mail: dff@knf.gov.pl

NazwaRejestr funduszy zagranicznych
Opis i podstawa prawna:Rejestr funduszy zagranicznych, obejmujący fundusze zagraniczne (fundusze typu UCITS z siedzibą w państwach członkowskich UE) oraz fundusze inwestycyjne otwarte z siedzibą w państwach należących do EEA, zawiera:
1)    firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres funduszu oraz spółki zarządzającej tym funduszem;
2)    imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu;
3)    firmę oraz siedzibę i adres agenta płatności;
4)    w przypadku gdy fundusz prowadzi działalność jako fundusz składający się z subfunduszy - nazwy wszystkich subfunduszy, z którymi są związane tytuły uczestnictwa, które mogą być zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organ nadzoru prowadzi rejestr funduszy zagranicznych na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rfz
Kontakt:e-mail: dff@knf.gov.pl

NazwaRejestr zarządzających ASI
Opis i podstawa prawna:1. Rejestr zarządzających ASI, składa się z:    
1) rejestru wewnętrznie zarządzających ASI;    
2) rejestru zewnętrznie zarządzających ASI.
2. Rejestr zarządzających ASI zawiera:
1) datę wpisu zarządzającego ASI do rejestru;
2) datę aktualizacji rejestru;
3) datę rozpoczęcia zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną przez zarządzającego ASI;
4) datę zaprzestania zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną - w przypadku zaprzestania zarządzania tą spółką.

Organ nadzoru prowadzi rejestr na podstawie art. 70zb ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w sposób określony w rozporządzeniu z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających ASI.
Zasady udostępniania informacji z rejestru osobom trzecim:Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową KNF pod adresem https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_Zarzadzajacych_ASI
Kontakt:e-mail: dff@knf.gov.pl